hr

U svom djelovanju i poslovanju provodimo zaštitu vaših osobnih podataka u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka, a osobito u skladu s Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Privatnost, zaštita i sigurnost vaših podataka su nam veoma važni i vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju zakonske osnove ili vaše suglasnosti.
U ovim informacijama objašnjavamo koje podatke (uključujući osobne podatke) članova, volontera i zaposlenika (uključujući bazu životopisa) Pokreta otoka obrađujemo.

♯ 1 Tko je odgovoran za obradu osobnih podataka?

Voditelj obrade odgovoran za obradu osobnih podataka je:
Udruga „Pokret otoka“
Sv. Nikole 38
HR-21432 Stomorska
email: info@islandmovement.eu
web: www.islandmovement.eu
Kontakt osoba: Paula Bolfan
Našu kontakt osobu za pitanja u vezi Politike zaštite osobnih podataka možete kontaktirati pisanim putem na adresu sjedišta naše udruge ili putem email adrese: paula.bolfan@islandmovement.eu

♯ 2 Koje podatke obrađujemo?

Članovi i volonteri
Vrsta i opseg obrade podataka
Pristupanjem u članstvo Pokreta otoka i/ili potpisivanjem ugovora o volontiranju, obradit ćemo sljedeće osobne podatke:

 • ime i prezime (za pravnu osobu: naziv pravne osobe)
 • email adresa
 • datum rođenja (za pravnu osobu: datum osnivanja)
 • OIB
 • adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, država)
 • broj kontakt telefona
 • kategorija članstva/područje interesa za volontiranje
 • otok na kojem djelujete
 • vaša poveznica sa otokom/otocima

Vaše ime i prezime, email adresa, datum rođenja, OIB, adresa i broj kontakt telefona potrebni su nam kako bismo mogli voditi bazu članova odnosno bazu volontera Pokreta otoka te za potrebe podnošenja godišnjih izvještaja o radu nadležnim tijelima. Vaše ime i prezime te email adresa se također koriste kako biste kao član ili volonter Pokreta otoka mogli primati informacije o našem djelovanju, aktivnostima i druge informacije iz područja djelovanja naše udruge. Podaci o otoku na kojem djelujete i vašoj poveznici s otokom/otocima su nam potrebni kako bi učinkovito planirali i provodili naše aktivnosti. U provedbi projekata, bilo da je naša udruga nositelj ili partner na projektu i ovisno o davatelju sredstava, ponekad su nam potrebne i fotografije sudionika aktivnosti. Fotografije i potpisne liste su nam potrebne za izradu završnih izvještaja po projektu i dokazivanje davatelju sredstava broja sudionika na aktivnosti. Ujedno, fotografije sa aktivnosti koje Pokret otoka provodi, neovisno jesu li dio projekta ili redovnih aktivnosti Pokreta otoka, koristimo za svoje potrebe (npr. objava na našoj mrežnoj stranici, društvenim mrežama, kao dio priopćenja za medije, godišnjim izvještajima i dr.).
Pravna osnova i svrha obrade podataka
Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. st.1. t. (c) i (f) Uredbe GDPR. Obrada podataka je nužna za ispunjenje naših zakonskih obveza temeljem propisa koji uređuju područje rada udruga i dobrovoljnog rada, odnosno dostavljajući vam informacije o našim aktivnostima i druge informacije iz područja djelovanja Pokreta otoka osiguravamo ispunjenje ciljeva osnivanja i djelovanja naše udruge te očuvanje naših legitimnih interesa.
Pravna osnova za obradu podataka koji su u obrascu za članstvo ili u obrascu za volontiranje navedeni kao neobavezni kao i za obradu biometrijskih podataka (fotografije) je članak 6. st. 1. t. (a) Uredbe GDPR i temelji se na vašoj privoli.
Vrijeme pohrane osobnih podataka
Vaši osobni podaci koje obradimo putem obrasca za članstvo ili obrasca za volontiranje postaju dio naše baze članova, odnosno baze volontera i obrisat će se najkasnije u roku od 1 godine od isteka članstva odnosno isteka ugovora o volontiranju, osim ako sami ne odlučite da ih čuvamo u našoj evidenciji.

Zaposlenje
Vrsta i opseg obrade podataka
Radni odnos u Pokretu otoka zahtijeva obradu vaših osobnih podataka koji podrazumijevaju sve podatke koje smo od vas dobili tijekom procesa zapošljavanja ili koje smo zatražili od vas (npr. ime i prezime, spol, adresa, broj telefona, email adresa, datum rođenja, državljanstvo, OIB, broj osiguranika, podatke o vašem obrazovanju i prijašnjem/im zaposlenju/ima) i druge osobne podatke koje smo dužni obrađivati sukladno zakonskim propisima u vezi s vašim radnim odnosima (npr. vođenje evidencija o radnicima i radnom vremenu, podaci za potrebe prijave zaposlenika pri nadležnim tijelima). Osim ovih podataka obrađujemo i osobne podatke u vezi s našim izvršavanjem obveza iz radnog odnosa, kao što su isplate plaće i/ili drugih naknada prema vama (npr. nužni bankovni podaci za potrebe isplate, osnovice za porezna davanja, doprinosa i drugih davanja koji su plaćeni ili će biti plaćeni na osnovi radnog odnosa). Također, obrađujemo i osobne podatke koje ste nam dostavili tijekom vašeg radnog odnosa, samoinicijativno ili na naš zahtjev ili koje smo zaprimili od strane trećih osoba (npr. informacije o bolovanju, trudnoći, rođenju djeteta, invaliditetu ili drugim promjenama osobnih podataka relevantnim za izvršenje naših obveza koje proizlaze iz radnog odnosa).
Prethodno navedene kategorije vaših osobnih podataka mogu uključivati i posebne kategorije osobnih podataka kao npr. podatke o privremenoj nesposobnosti za rad ili biometrijske podatke (fotografija).
Pravna osnova i svrha obrade podataka
Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. st. 1. t. (b) Uredbe GDPR za potrebe izvršavanje vašeg radnog odnosa. Možemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu ispunjenja naših pravnih obveza kojima podliježemo kao poslodavac i ta vrsta obrade se temelji na članku 6. st. 1. t. (c) Uredbe GDPR (npr. obvezno otkrivanje osobnih podataka javnim tijelima socijalnog i zdravstvenog osiguranja te poreznim službama). Uz prethodno navedene obrade, u mjeri koja je potrebna, obrađujemo osobne podatke temeljem članka 6. st. 1. t. (f) u svrhu našeg legitimnog interesa (npr. uspostavu, ostvarivanje pravnih zahtjeva ili obranu od pravnih zahtjeva, sprječavanje, istraga, otkrivanje ili progon kaznenih djela, održavanje sigurnosti našeg sustava informacijskih tehnologija, primanje subvencija ili subvencioniranog financiranja iz raspoloživih javnih izvora).
Ako uz gore navedene osobne podatke obrađujemo i posebnu kategoriju podataka (npr. zdravstvene podatke), u tom slučaju ih obrađujemo sukladno članku 9. st. 2. t. (b) Uredbe GDPR za izvršavanje obaveza i ostvarivanje vaših prava u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti, sukladno članku 9. st. 2. t.(e) Uredbe GDPR na temelju vaše javne objave ili sukladno članku 9. st. 2. t. (f) Uredbe GDPR za uspostavu, ostvarivanje ili obranu od pravnih zahtjeva. Biometrijske podatke (fotografije) obrađujemo samo ako nam ih vi predate, uz vašu pisanu privolu, sukladno članku 9. st. 2. t. (a) Uredbe GDPR.
Vrijeme pohrane osobnih podataka
Osobne podatke koje obrađujemo u vezi radnog odnosa pohranjujemo na rok određen zakonskim propisima koji se odnose na čuvanje evidencija i dokumentacije koja proizlazi iz radnog odnosa. Osobne podatke koje prikupimo temeljem našeg legitimnog interesa pohranjujemo dok postoji legitimni interes za zadržavanje tih podataka, a ako on više ne postoji, pohranjujemo ih i dalje ukoliko za to postoji zakonska obveza. Sve osobne podatke ćemo obrisati kada su postignute svrhe njihova prikupljanja i obrade ili povlačenjem vaše privole, ukoliko se radi o biometrijskim podacima (fotografija).

Recruitment baza
Vrsta i opseg obrade podataka
U postupku zapošljavanja ili vašeg dobrovoljnog iskaza interesa za suradnju s Pokretom otoka (npr. sklapanje ugovora o djelu, rad na projektima) obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dostavili u obliku životopisa. Opseg osobnih podataka, osim podataka traženih u slučaju natječaja za zapošljavanje, ovisi o tome u kolikoj mjeri ste ih sami naveli u životopisu koji ste nam dostavili. Za potrebe zapošljavanja ili sklapanja ugovora o djelu za provedbu projekata ili drugih aktivnosti u kojim Pokret otoka sudjeluje (npr. konferencije, edukacije i sl.) i/ili organizaciju aktivnosti za volontere vodimo bazu životpisa (tzv. recruitment bazu) te ćemo vaš životopis pohraniti ukoliko ste dali svoju suglasnost za obradu vaših podataka.
Pravna osnova i svrha obrade podataka
Pravna osnova za vođenje recruitment baze je članak 6. st. 1. t. (a) Uredbe GDPR.
Vrijeme pohrane osobnih podataka
Vaši podaci će biti obrisani u roku od 1 godine dana od dana kada ste nam dali privolu za obradu vaših osobnih podataka.

♯ 3 Tko prima vaše podatke odnosno ima pristup njima?

Vaše osobne podatke ne prenosimo trećim stranama, osim u slučajevima:

 • ako ste dali svoju izričitu privolu, sukladno članku 6. st. 1. t.(a) Uredbe GDPR,
 • za potrebe ispunjenja naše ugovorne obveze, sukladno članku 6. st. 1. t.(b) Uredbe GDPR, kada privatnim ili javnim tijelima prenosimo osobne podatke u mjeri u kojoj je potrebno za izvršenje ugovora,
 • ako postoji zakonska obveza dostave tih podataka, sukladno članku 6. st. 1. t.(c) Uredbe GDPR, kada javnim tijelima prenosimo osobne podatke u mjeri u kojoj smo dužni prenositi osobne podatke na temelju zakonske obveze,
 • kada je potrebno radi ostvarivanja legitimnih interesa naše udruge, sukladno članku 6. st. 1. t. (f) Uredbe GDPR, kada privatnim ili javnim tijelima prenosimo podatke radi uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, radi sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela, održavanja sigurnosti našeg sustava informacijskih tehnologija, primanja subvencija ili subvencioniranog financiranja iz raspoloživih javnih izvora i drugog legitimnog interesa.

Pristup vašim osobnim podacima dopušten je samo određenim osobama unutar Pokreta otoka i to na temelju koncepta definiranih uloga/prava i u opsegu koji je potreban za pojedinu svrhu obrade.

♯ 4 Koristimo li automatizirano donošenje odluka?

Ne koristimo automatsko donošenje odluka, uključujući profiliranje, u smislu članka 22. Uredbe GDPR. Ako takve postupke budemo primjenjivali u budućnosti, obavijestit ćemo vas u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

♯ 5 Prenose li se podaci u zemlje izvan EU/EGP?

Vaši osobni podaci koji se nalaze u bazi članova Pokreta otoka ne prenose se izvan EU/EGP, obzirom se baza vodi i smještena u dijelu web hostinga na kojem se nalazi i mrežna stranica. Naša mrežna stranica smještena je pri referentnom pružatelju usluga web hostinga u EU, a mjere zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti postignute su software rješenjima koja su implementirana u hosting mrežne stranice i dodatnim hardware rješenjima.
U svom poslovanju (komunikacija emailom, vođenje raznih evidencija, vođenje i održavanje baze volontera, vođenje i održavanje recruitment baza, pohrana dokumentacije i sl.) koristimo GSuite i Google Cloud Platform tvrtke Google LCC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Google LCC je certificiran u skladu s protokolom za siguran prijenos osobnih podataka, a koji je prihvaćen odlukom Komisije (EU) 2016/1250 оd 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, tzv. Programom Štita privatnosti (EU-US Privacy Shield) te se na podatke koje obrađuje Google LCC u SAD-u primjenjuje odgovarajuća razina zaštite podataka. Više o pravilima privatnosti Google LCC u vezi korištenja GSuite i Google Cloud Platform na https://cloud.google.com/security/gdpr

♯ 6 Vaša prava

Kao osoba čije podatke obrađujemo, u bilo kojem trenutku imate pravo:

 • zatražiti pristup svojim osobnim podacima, što znači da možete od nas zatražiti informacije o tome da li obrađujemo podatke koji se odnose na vas te ako ih obrađujemo imate pravo na sljedeće informacije o vašim osobnim podacima: o svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima se podaci otkrivaju i planiranom vremenu pohrane podataka,
 • zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka, što znači da možete zahtijevati da se isprave ili dopune vaši osobni podaci koje obrađujemo,
 • zatražiti brisanje svojih osobnih podataka tzv. „pravo na zaborav“, što znači da možete zatražiti brisanje podataka koje se odnose na vas, osim ako se njihovom obradom ostvaruje pravo na slobodu izražavanja i informiranja, ispunjavaju zakonske obaveze, ako je svrha obrade javni interes odnosno postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva,
 • zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka, što znači da možete zatražiti da se ograniči obrada vaših osobnih podataka ako smatrate da su netočni, ako je obrada nezakonita, ako nam vaši podaci više ne trebaju za obradu, ali se vi protivite njihovom brisanju kako bi mogli postaviti, ostvariti ili obraniti neki pravni zahtjev ili ste podnijeli prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka za preispitivanje legitimnih razloga za obradu vaših podataka od naše strane,
 • ostvariti pravo na prenosivost podataka, što znači da možete od nas zatražiti dostavljanje svojih osobnih podataka koje ste nam sami pružili temeljem privole ili ugovornog odnosa, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, odnosno izravni prijenos tih podataka drugom voditelju obrade, ukoliko je to tehnički moguće.
 • podnijeti prigovor, što znači da nam možete uputiti prigovor na obradu vaših podataka ukoliko se obrada vaših podataka temelji na našem legitimnom interesu ili zadaći od javnog interesa odnosno službene ovlasti. Prigovor možete podnijeti putem našeg kontakt obrasca na mrežnoj stranici ili na email adresu naše kontakt osobe: paula.bolfan@islandmovement.eu.
 • povući privolu, što znači da u bilo kojem trenutku možete povući svoj dobrovoljni pristanak za obradu vaših osobnih podataka koji ste nam dali za točno određenu svrhu te se povlačenjem vaše privole vaši podaci više ne mogu obrađivati na temelju tog pristanka.

♯ 7 Podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu

Ukoliko smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita, u svakom trenutku možete izravno podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu, a naročito u državi članici EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili mjesto rada.
U Republici Hrvatskoj nadležno nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).
Kontakt podatke Agencije možete naći na
https://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas