hr / en

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) izvanredna skupština Udruge Pokret Otoka, 14. prosinca 2019. godine u Splitu, donijela je:

I. OPĆE ODREDBE

STATUT
Pokreta otoka

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Pokret otoka (u nastavku teksta: Udruga); zastupanje; ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruge, članstvo, prava, obveze i odgovornost članova; unutarnji ustroj udruge, tijela udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva; trajanje mandata i odgovornost članova; gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, način upravljanja imovinom i raspolaganje mogućom dobiti, način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Puni naziv udruge je: Pokret otoka
Naziv udruge na engleskom jeziku je: Island Movement

Sjedište udruge je u Stomorskoj, Ulica sv. Nikole 38, otok Šolta.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri uredu državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Udruga ima svojstvo pravne osobe bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Udruga je nevladina i neprofitna organizacija.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Udrugu zastupa samostalno i pojedinačno predsjednik Udruge. Skupština može ovlastiti druge osobe za zastupanje Udruge. Osoba ovlaštena za zastupanje ima sljedeća prava i obveze:

 • odgovara za zakonitost rada udruge,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje skupštini godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik sa sjednica skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • redovito organizira operativne sastanke sa stručnjacima za različita područja, u suradnji s njima donosi operativne odluke te o tome vodi službeni zapis
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 5.

Udruga ima pečat kvadratnog oblika dimenzija 14 x 38 mm koji je ispisan punim nazivom na hrvatskom i engleskom jeziku sukladno Članku 2.
Odluku o promjeni pečata donosi Predsjednik Udruge. Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge te drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Područja djelovanja udruge sukladno ciljevima su:

 • demokratska politička kultura
 • duhovnost
 • gospodarstvo
 • kultura i umjetnost
 • ljudska prava
 • međunarodna suradnja
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • održivi razvoj
 • zaštita okoliša i prirode

Članak 7.

Cilj Pokreta otoka je poticanje održivog i odgovornog razvoja hrvatskih otoka i ostalih ruralnih područja te svakog pojedinca kao aktivnog člana zajednice.

Članak 8.

Ciljane skupine udruge su:

 • djeca – opća populacija
 • građani – opća populacija
 • lokalna i regionalna samouprava
 • mali i srednji poduzetnici i obrtnici
 • mladi – opća populacija
 • nezaposleni
 • poljoprivrednici i ribari
 • poslodavci
 • poslovne organizacije
 • ruralno stanovništvo
 • turisti
 • turistički djelatnici
 • udruge i građanske inicijative
 • volonteri
 • žene poduzetnice
 • žene ruralnih područja

Članak 9.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

DEMOKRATSKA POLITIČKA KULTURA

 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje, utvrđivanje stavova, predlaganje izmjena i poboljšanja zakonodavnog okvira s ciljem uspostavljanja uvjeta za život na otocima;
 • javno informiranje i mediji – proizvodnja medijskih sadržaja, poticanje kritičke rasprave, promocija i korištenje društvenih mreža;
 • sudjelovanje u radnim skupinama u kojima se definiraju zakonske regulative koje se tiču otoka, održivog razvoja te gospodarstva koje direktno utječe na život otočana;
 • istraživanja na području politika, politika za mlade te urbanog i pametnog razvoja.
 • obrazovanje za demokratsko građanstvo, promicanje dobrog upravljanja, poticanje participativne demokracije, suzbijanje korupcije i razvoj lokalnih zajednica s fokusom na hrvatske otoke;
 • promicanje i razvoj volonterstva – provedba volonterskih programa te poticanje volonterstva prvenstveno među mladima na otocima i van njih;
 • promicanje društvene solidarnosti i interkulturalnog dijaloga;

DUHOVNOST

 • promicanje duhovnih aktivnosti i poticanje osobnog razvoja;
 • edukacije i radionice o svjesnom življenju;
 • poticanje razvoja osobnih ciljeva u skladu s vještinama i znanjima.

GOSPODARSTVO

 • edukacija i podizanje svijesti o obnovljivim izvorima energije
 • uključivanje građana u razvoj energetike na otocima i ruralnim područjima
 • promicanje zadrugarstva i drugih oblika socijalnog/društvenog poduzetništva;
 • seminari i edukacije o svjesnom i odgovornom razvoju otoka uključujući pravilno gospodarenje vodnim resursima, energetikom, otpadom i zajednicom u cjelini;
 • ostale djelatnosti socijalnog/društvenog poduzetništva: umrežavanje proizvođača, organizacija radionica, edukacije i savjetovanja o razvoju socijalnog/društvenog poduzetništva;
 • poticanje razvoja cirkularne ekonomije i efikasno upravljanje resursima
 • osmišljavanje inovativnih proizvoda i usluga u turizmu s ciljem podizanja svijesti o ulozi turista te njihovoj odgovornosti prema mjestu koje posjećuju;
 • savjetovanje za razvoj i strateško upravljanje turističkim destinacijama;
 • razvoj društvenog kapitala u suradnji s lokalnim i regionalnim samoupravama (općinama, gradovima i županijama), drugim organizacijama civilnoga društva i stanovništvom;
 • poticanje samozapošljavanja.

KULTURA I UMJETNOST

 • poticanje dramskih, plesnih, likovnih, fotografskih i glazbenih umjetnosti te kulutrno umjetničkog i likovnog amaterizma
 • osmišljavanje i promocija umjetničkog izražavanja te poticanje međuotočke suradnje
 • organizacija festivala, predstava i različitih manifestacija s ciljem predstavljanja i umrežavanja umjetnika, podizanja svijesti lokalnog stanovništva i edukacije mladih
 • promicanje inovativne vizualne umjetničke prakse
 • promicanje medijske kulture i interaktivnih medija

MEĐUNARODNA SURADNJA

 • poticanje razvojne suradnje među različitim država na područjima energetske tranzicije, obrazovanja, smanjenje energetskog siromaštva, podizanje svijesti o financijskoj pismenosti i zaštiti okoliša i prirode
 • poticanje međunarodnih partnerstava
 • osmišljavanje i realizacija zajedničkih projekata i suradničkih aktivnosti

OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE

 • poticanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih te izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja
 • okupljanje, umrežavanje i edukacija prvenstveno mladih na otocima, ali i svih ostalih zainteresiranih za iniciranje promjena u društvu, održivi razvoj otoka i očuvanja prirode
 • organiziranje javnih tribina sa svrhom razmjene iskustava i informacija te društvene interakcije sa ciljnim skupinama,
 • poticanje članova na organizaciju, pripremu i provođenje edukativnih programa, predavanja, radionica, tečajeva, seminara, kongresa za razvoj demokratke kulture, poticanje stvaralaštva te održivog i odgovornog razvoja,
 • poticanje partnerstva i suradnje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • organizacija domaćih i međunarodnih skupova, škola, kongresa i seminara,

ODRŽIVI RAZVOJ

 • strateško planiranje razvoja i energetske tranzicije ruralnih i urbanih otočnih područja
 • edukacije i seminari o održivom i odgovornom razvoju, planiranje razvoja ruralnih područja,
 • zaštita javnih dobara (osobito pomorskog dobra, morskih luka, plaža i mora);
 • organiziranje i sudjelovanje na javnim tribinama i stručnim skupovima
 • provođenje aktivnosti u svrhu revitalizacije i restauracije postojećeg potencijala otoka, poticanje kvalitete i kulture življenja,
 • edukacije i seminari o razvoju održivog turizma i razvoju društvenog kapitala
 • organizacija festivala, radionica i ostalih aktivnosti

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

 • zagovaranje i promicanje očuvanja posebno vrijednih prirodnih i drugih područja
 • organizacija stručnih skupova, javnih tribina i seminara na temu zaštite voda i mora te zaštite i održivog korištenja tla
 • podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja te poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
 • obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom udruga obavlja gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti (Čl. 31. Zakona o udrugama).

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • seminari i edukacije sukladno ciljevima i djelatnostima udruge,
 • pružanje intelektualnih i konzultantskih usluga,
 • organizacija različitih događanja, seminara, manifestacija sa ili bez naplate ulaznica/kotizacija,
 • promidžbene usluge i usluge oglašavanja,
 • informacijsko komunikacijske usluge
 • pisanje autorskih članaka i tekstova

Članak 10.

U svrhu unapređenja i ostvarivanja vlastitih ciljeva definiranih ovim statutom Udruga može inicirati osnivanje svojih podružnica ili ogranaka na drugim lokacijama te tehnički i materijalno potpomagati njihov rad i ostvarivanje zajedničkih ciljeva. Odluku o osnivanju podružnica donosi Predsjednik udruge. Podružnice nisu pravne osobe.

Udruga ima pravo osnivanja trgovačkih društava i zadruga. Odluku o njihovim osnivanjima donosi Skupština Udruge.

Udruga se po potrebi može udruživati sa srodnim udrugama i organizacijama na području Republike Hrvatske i u inozemstvu, koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti i to u svrhu tehničkog napretka i ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom Udruge.
Udruga se po potrebi može učlanjivati u druge udruge te međunarodne udruge i organizacije sukladno Zakonu o udrugama Republike Hrvatske a u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge definiranim ovim Statutom.

Odluku o udruživanju Udruge sa drugim udrugama, odluku o njihovom raskidanju i razdruživanju te odluku o učlanjivanju u druge udruge donosi Predsjednik Udruge.

Članak 11.

Rad Udruge je javan. Javnost rada osigurava se na sljedeće načine:

 • izvještavanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe Statuta i ostalih akata Udruge. Članom Udruge mogu postati i maloljetne osobe uz suglasnost roditelja.
Pravne osobe mogu postati članom Udruge putem ovlaštenog predstavnika. Članstvo može biti punopravno i pridruženo.
Samo punopravni članovi Udruge imaju pravo glasovanja na Skupštini.

Članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Predjsednik udruge. Članstvo u udruzi definirano je Pravilnikom o članstvu kojeg donosi Predsjednik Udruge.

Članak 13.

Punopravni članovi Udruge su članovi koji aktivno sudjeluju u planiranju i izvođenju aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge. Imaju pravo biti informirani o radu Udruge te birati i biti birani u upravljačka tijela Udruge.

Pridruženi članovi su članovi Udruge koji prvenstveno koriste usluge koje Udruga kroz aktivnosti pruža svim zainteresiranima. U slučaju da aktivnosti pridruženog člana doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge, pridruženi član na osobni zahtjev ili na prijedlog Predsjednika Udruge može postati punopravnim članom. Imaju pravo biti informirani o radu udruge.

Članovi ispunjavaju i potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na sudjelovanje u radu i/ili na korištenje usluga Udruge uz poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge te redovno plaćanje članarine udruge.

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupanjem
 • isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta ili odluka tijela Udruge te drugih akata Udruge.

Odluku o isključivanju donosi Predsjednik udruge. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se u roku od 15 dana podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 15.

Udruga vodi elektronički popis članova te isti obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Popis članova (imenom i prezimenom) uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev te sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Udruga nije dužna javno objavljivati popis svojih članova niti ga davati na uvid nečlanovima, nenadležnim tijelima i pojedincima.

IV. UPRAVLJAČKA TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Upravljačka tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik/ca

Članak 17.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja. Skupštinu čine svi punopravni članovi Udruge.

Članak 18.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
 • bira i razrješava druga tijela Udruge,
 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Skupština se saziva redovito, izborno i izvanredno.
Redovita Skupština saziva se dva puta godišnje, izborna svake dvije godine, a izvanredna po potrebi. Redovitu i izbornu Skupštinu saziva predsjednik Udruge.
Izvanrednu Skupštinu udruge može sazvati predsjednik Udruge na vlastiti prijedlog ili na zahtjev najmanje polovice ukupnog broja punopravnih članova Udruge, uz pisano obrazloženje sazivanja izvanredne Skupštine i predložen dnevni red.

Ako predsjednik udruge ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva predlagača, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Likvidator udruge.

Članak 19.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem poziva elektronskim putem članovima. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Predsjednik je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština.
Skupštinu vodi predsjednik Udruge, a u slučaju njegove odsutnosti osoba oponumoćena za obavljanje te djelatnosti od strane predsjednika.

Članak 20.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočno najmanje 1/2 članova Skupštine odnosno punopravnih članova Udruge.
Ako Skupštini u roku od 45 minuta od zakazanog početka ne pristupi 1/2 ukupnih punopravnih članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu, s tim da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje 1/3 punopravnih članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donose se dvotrećinskom (2/3) većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 21.

Udruga ima predsjednika koji osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Skupština na vrijeme od 2 godine i može biti ponovno biran.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine.

Predsjednik Udruge:

 • zastupa Udrugu te odgovara za zakonitost rada Udruge
 • saziva i predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red
 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju sjednica Skupštine
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje osoba koju predsjednik Udruge ovlasti za zastupanje pismenim putem.

Članak 22.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština udruge.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba član Udruge ili osoba koja nije član Udruge. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge ako Skupština takoodluči. Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

V. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA

Članak 23.

Imovinu Udruge čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Udruga ostvaruje iz:

 • članarina
 • programa i projekata
 • organizacijom raznih skupova i djelatnostima utvrđenim Statutom Udruge
 • državnih i gradskih fondova za sufinanciranje pojedinih djelatnosti
 • sredstava dobivenih iz fondova ili međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge
 • od priloga i darova
 • obavljanjem gospodarskih djelatnosti
 • od izdavanja stručnih publikacija
 • ostalih izvora sukladno relevantnim Zakonima

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge propisanih Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Udruge.
Popis imovine i redovno obavještavanje članova o istome dužan je voditi predsjednik Udruge. O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje predsjednik.

Članak 24.

Za opravdane troškove učinjene u vezi sa obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi sa djelatnostima Udruge i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Skupština Udruge.

Članak 25.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 26.

Udruga prestaje sa djelovanjem odlukom dvotrećinske većine punopravnih članova Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.

Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština.

VII. RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 27.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve ili lokalnoj samoupravi, a na osnovu odluke skupštine sukladno statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 28.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

IX. FINANCIJSKOPOSLOVANJEUDRUGE Članak 29.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 30.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XI. NADZOR

Članak 31.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.
Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

XII. STATUSNE PROMJENE

Članak 32.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 17. ovog Statuta. Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

XIII. INFORMIRANJE ČLANOVA UDRUGE

Članak 33.

Svi članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose.

Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela te odlukama koje su donijeli svi članovi Udruge dobivaju putem web stranice, elektroničke pošte ili pristupom dokumentaciji smještenoj na virtualnoj memoriji.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Statut donosi Skupština Udruge natpolovičnom većinom svih članova. Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Članak 35.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 36.

Ovaj Statut odnosno njegove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se danom upisa u Registar udruga pri Uredu za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije.

Statut potpisuje imenom, prezimenom, oznakom svojstva i vlastoručnim potpisom osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.